ગૌ સેવાનું ફળ ઘણું, જેમાં દેવીનો વાસ
ગૌનું જે પાલન કરે, તે ઘર સદા ઉલ્લાસ.

Photo Gallery of Shree Samrpan Gauseva Sameetee - Savarkundla