ગૌ સેવાનું ફળ ઘણું, જેમાં દેવીનો વાસ
ગૌનું જે પાલન કરે, તે ઘર સદા ઉલ્લાસ.

Send Enquiry to Shree Samrpan Gauseva Sameetee

Contact Us

 • Shree Samrpan Gauseva Sameetee


  Registration No.: E2021 Amreli 2013

  Address:
  Jesar Road, Near Railway Crossing
  Savarkundla - 364515
  Gujrat,India

  Mobile: +91 94272 71660
  Email: info@samrpan.com
 • Locate Us via Location Map